دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی

عضویت در مجامع علمی و هیات تحریریه مجلات در حال حاضر

پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


پایان نامه های در حال انجام


امیر علی انوار

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : مربی

^