دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : امیر علی   انوار

پست الکترونیکی : a.anvar@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دامپزشکی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : دامپزشکی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 9

سمت اجرایی در دانشگاه : رییس کلینیک دامهای کوچک دامپزشکی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1385/11/25

امیر علی انوار

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : مربی

^